امروز: دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷
کلیه اخبار مرتبط با واژه توافق هسته ای
رونمایی از متن توافق نهایی+ تصویر
توسط ظریف صورت گرفت:

عصر دیروز وزیر امور خارجه کشور متن توافق را از بالکن هتل کوبورگ به خبرنگاران نشان داد.
دوشنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۴ - ۲۳:۳۲:۳۳